VAD?

Vårt syfte är att skapa arbetsglädje genom att synliggöra, utmana och bekräfta. Mot Nya Höjder erbjuder hållbar utveckling för dig och din verksamhet i form av situationsanpassad fortbildning. Vi arbetar utifrån en systemisk syn på ledarskap. Vi blir er samtalsledare som inte är färgade av er historia, kultur eller organisation.


HUR?

Genom utvecklande, framåtsyftande samtal och eventuellt även observationer för att kartlägga når vi uppsatta mål. Vi kan vara stöttande, rådgivande, handledande, coachande, tydliga, motiverande eller aktivt lyssnande beroende av vilket uppdrag vi får och med vem. Helhetssyn präglar vårt förhållningssätt. Fortbildningen anpassas helt efter era/dina behov och förutsättningar.


FÖR VEM?

För dig som individ, er som grupp eller hela organisationen. För alla som vill öka sin medvetenhet och sin medvetna närvaro eller bara vill arbeta mer effektivt och arbetsmiljöfrämjande. Förskolechefer, rektorer, huvudmän, politiker, chefer, ledare, föräldrar, arbetstagare, utvecklingsgrupper, arbetslag, privatpersoner, pedagoger i förskola och skola mfl. Läs mer om detta här.


VARFÖR?

För att skapa en god arbetsmiljö, behålla kompetent personal, öka inkluderingen, arbeta med likabehandling och värdegrundsfrågor, utvecklas, utmanas, hitta bättre mer kostnadseffektiva och resurssparande lösningar, öka arbetsglädjen mm. För att detta är en fantastiskt kraftfull och effektiv metod för att åstadkomma hållbar utveckling och öka kompetensen på individ, grupp eller organisationsnivå.


NÄR? Maila lisa@motnyahojder och beskriv ditt eller ert utvecklingsbehov. Uppdragsbeskrivning och tidsplan gör vi tillsammans vid vårt första gemensamma möte.


                                                                         
         
                                                                                      


                                                                        

                                                                                                       

Välkommen

            Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
            beror det på att jag är fåfäng och
            högmodig och egentligen vill bli beundrad
            av den andre i stället för att hjälpa honom.

            All äkta hjälpsamhet börjar med
            ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
            därmed måste jag förstå att detta med att
            hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

            Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.

            Sören Kierkegaard

            Till eftertanke


            Om jag vill lyckas med att föra en
             människa mot ett bestämt mål måste jag
             först finna henne där hon är och börja just där.

            Den som inte kan det lurar sig själv när
            hon tror hon kan hjälpa andra.

            För att hjälpa någon måste jag visserligen
            förstå mer än vad han gör men först och
            främst förstå det han förstår.

            Om jag inte kan det så hjälper det inte att
            jag kan mer och vet mer.